Upv i 9. klasse

I 9. klasse skal alle fremover parathedsvurderes til alle tre kategorier af ungdomsuddannelser. 

Eleverne skal endvidere fremadrettet foretage deres foreløbige uddannelsesvalg på baggrund af UPV’ens resultater. Det er på den baggrund besluttet, at alle elever i forlængelse af deres UPV-resultat skal have en skriftlig og begrundet tilbagemelding, hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat til en eller flere kategorier af ungdomsuddannelser.

For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02.
For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger.

Skolen skal vurdere elevens personlige, sociale og praktsisfaglige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse.  Alle kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. 

Uddannelsesparathedsvurderingen skal være foretaget senest den 10. januar og 2 hverdage efter indberetning af de afsluttende standpunktskarakterer for elever i 9. klasse. Skolerne foretager vurderingen senest den 1. december og den 1. juni. 

 

Nedenstående opmærksomhedspunkter indgår som minimum i vurderingen:
Faglige forudsætninger
Standpunktskarakterer
Personlige forudsætninger

Elevens skole gennemfører vurderingen af elevens personlige forudsætninger, som en samlet afvejning af mindst følgende kriterier:

 • Motivation for uddannelse og lyst til læring.
 • Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.
 • Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til undervisningen.
 •  Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.
 • Parathed til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet
Sociale forudsætninger

Elevens skole gennemfører vurderingen af elevens sociale forudsætninger som en samlet afvejning af mindst følgende kriterier:

 • Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
 • Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.
 • Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.
Praksisfaglige forudsætninger

Vurderingen af elevens praksisfaglige forudsætninger gennemføres som en samlet afvejning af mindst følgende kriterier:

 • Praktiske færdigheder og kreativitet.
 • Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang.
 • Værkstedsfærdigheder.
 • Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed.
 • Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis.

En elev, som af skolen anses for at have usædvanligt høje praksisfaglige forudsætninger og som har de nødvendige faglige forudsætninger, kan i helt særlige tilfælde vurderes uddannelsesparat, selvom eleven ikke i fuldt omfang lever op til de sociale og personlige forudsætninger.

Er du blevet vurderet ikke uddannelsesparat i forhold til de faglige, personlige eller sociale  forudsætninger, kan du i samarbejde med din UU-vejleder finde et tilbud, der sigter mod at gøre dig klar til en ungdomsuddannelse.

Opdateret den 23. oktober 2019