Upv i 9. klasse

I 9. klasse skal alle parathedsvurderes til den ønskede ungdomsuddannelser. 

Eleverne skal endvidere fremadrettet foretage deres foreløbige uddannelsesvalg på baggrund af UPV’ens resultater. Det er på den baggrund besluttet, at alle elever i forlængelse af deres UPV-resultat skal have en skriftlig og begrundet tilbagemelding, hvis eleven ikke er vurderet uddannelsesparat til den ønskede ungdomsuddannelse. 

For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02.
For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger.

Skolen skal vurdere elevens personlige, sociale og praktsisfaglige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse.  Alle kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. 

Uddannelsesparathedsvurderingen skal være foretaget senest den 10. januar og 2 hverdage efter indberetning af de afsluttende standpunktskarakterer for elever i 9. klasse. Skolerne foretager vurderingen senest den 1. december og den 1. juni. 

NYESTE VEJLEDNINGER FRA UVM:

Opdateret21. 4. 2023

Nedenstående opmærksomhedspunkter indgår som minimum i vurderingen:

Faglige forudsætninger

Standpunktskarakterer

Personlige forudsætninger

Elevens skole gennemfører vurderingen af elevens personlige forudsætninger, som en samlet afvejning af mindst følgende kriterier:

 • Motivation for uddannelse og lyst til læring.
 • Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.
 • Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til undervisningen.
 •  Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.
 • Parathed til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet

Sociale forudsætninger

Elevens skole gennemfører vurderingen af elevens sociale forudsætninger som en samlet afvejning af mindst følgende kriterier:

 • Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
 • Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.
 • Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

Praksisfaglige forudsætninger

Vurderingen af elevens praksisfaglige forudsætninger gennemføres som en samlet afvejning af mindst følgende kriterier:

 • Praktiske færdigheder og kreativitet.
 • Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang.
 • Værkstedsfærdigheder.
 • Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed.
 • Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis.

En elev, som af skolen anses for at have usædvanligt høje praksisfaglige forudsætninger og som har de nødvendige faglige forudsætninger, kan i helt særlige tilfælde vurderes uddannelsesparat, selvom eleven ikke i fuldt omfang lever op til de sociale og personlige forudsætninger.

Elever, der ikke er vurderet uddannelsesparat til den ønskede uddannelse, kan i samarbejde med UU-vejlederen finde et tilbud, der sigter mod at blive klar en ungdomsuddannelse eller en anden aktivitet.