UPV i 10. klasse

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING I 10. KLASSE

 

NYE VEJLEDNINGER FRA UVM:

Uddannelsesparathed – vejledning

Bilag 2 Skriftlig meddelelse til elever og forældre om UPV


SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I 10. KLASSE: 

UPV foretages efter præcis samme regler i 10. klasse som i 9. klasse, og processen er derfor identisk med den i 9. klasse. 

Elevens forudsætninger opdatere to gange i 10. klasse. Kan eleven ikke vurderes uddannelsesparat til en eller flere uddannelser af skolen, så skal eleven helhedsvurderes af vejlederen fra den kommunale ungeindsats. Dette gælder også, hvis eleven vurderes at være parat til andre uddananelsesaktiviteter m.sv end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. 

  • Da faglige krav er fortsat ufravigelige. 
  • Fristerne i 10. klasse er  de samme som 9. klasse.
  • Det har ikke betydning for vurderingen og eleven eksempelvis har opnået retskrav til en gymnasial uddannelse eller hvad elevens afsluttende UPV i 9. klasse var! 

For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02.
For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger.

Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat.

UANSET ELEVENS UDDANNELSESPARATHED, SÅ SKAL ELEVEN SENEST 1. MARTS SØGE OM UNGDOMSUDDANNELSE ELLER ANDEN AKTIVITET I OPTAGELSE.DK

optagelse.dk

Opdateret 29. november 20222

Nedenstående opmærksomhedspunkter indgår som minimum i vurderingen:

Faglige forudsætninger

Personlige forudsætninger

Sociale forudsætninger

Praksisfaglige forudsætninger

  • Praktiske færdigheder og kreativitet
  • Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
  • Værkstedsfærdigheder
  • Perspektivskifte mellem del og helhed
  • Kunne anvende teori i praksis

Er du blevet vurderet ikke uddannelsesparat i forhold til de faglige, personlige eller  sociale forudsætninger, kan du i samarbejde med din UU-vejleder finde et tilbud, der sigter mod at gøre dig klar til en ungdomsuddannelse.