Laila
Rikke
Preben
Louise
Majken

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Jeg arbejder for at skabe den rigtige retning for vores værdifulde unge"

Rikke Tønneskov Sørensen, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

"En god dag på arbejdet er, når jeg har været med til at hjælpe en af vores unge videre i uddannelse"

Louise Møller, KUI Kontaktperson

"Vores fremtid ligger i vores unges hænder. Disse hænder arbejder jeg for at give den bedste forudsætning"

Majken Hansen, Vejleder og koordinator

Hvad er paragrafpraktik

Folkeskolens formål:

 • 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere….

 Ud over introduktionskurser, brobygning, mentorordning og erhvervspraktik har skolerne mulighed for at tilrettelægge særlige undervisningsforløb for elever i 8. og 9. kl. efter Folkeskolelovens § 9,4 og § 33,4-7. For disse undervisningsforløb gælder:

Målgruppe: Elever, der har særligt behov for at kombinere teoretisk og praktisk undervisning eller af anden grund ikke får udbytte af undervisningen.

Formål: Undervisningsaktiviteten/det særlige forløb skal medvirke til at afklare elevens uddannelsesvalg.

Hensigt: Eleven vender tilbage til skolen, altså inklusion – ikke eksklusion.

FAQ § 9 stk. 3

I §9 Stk. 3 Står der:

Skolens leder kan med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde eleverne i 6.-9. klasse, at de i kortere perioder udsendes i praktik i virksomheder og institutioner.

Der står altså ikke at det SKAL være en samlet uge, hvorfor disse praktikker også kan fordeles ud på en fast ugedag i en kortere periode. Max 13 uger sammenlagt ( dvs. forløbet tidsmæssigt kan strække sig over mere end 13 uger)  for elever fra 8. og 9. klasse.

 Da det er en almindelig praktik, erstattes undervisningen i skolen ikke med undervisning i praktikken, ligesom den unge ikke kan fritages fra undervisning i bestemte fag.

paragraph simbol

I §9 Stk. 4 Står der:

Skolens leder kan med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde elever med særligt behov herfor undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen. 

Forløbene kan kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne i 8. klasse og brobygning i 9. klasse, som kan have en varighed af op til 4 uger pr. år, inklusive den i § 7 a nævnte introduktion og brobygning, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Undervisningsforløbene kan være af kortere eller længere varighed. 

Hvis det vurderes at være til elevens bedste, kan fagrækken fraviges bortset fra undervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. I disse fag skal der undervises i et omfang, så fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. Deltagelse i undervisningsforløb efter denne bestemmelse kan kun finde sted efter aftale med eleven og forældrene, jf. § 54.

Her er der altså tale om et forløb, hvor undervisningen også kan finde sted uden for skolen (på praktikstedet). I denne praktik kan den unge også fritages fra undervisning i alle andre fag end dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Det er altså et særligt tilrettelagt forløb, som benyttes til unge der har behov for et andet tilbud end skolen nogle dage om ugen.

Aftalepapir og evaluering § 9 stk 4 word ny

Særligt tilrettelagte forløb efter § 33

Særligt tilrettelagte forløb efter § 33, stk. 4-7 (kun i helt særlige tilfælde)  §33,4

Efter anmodning fra forældrene, jf. §54, kan skolens leder med inddragelse af den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, når hensynet til eleven taler for det, tillade, at en elev efter afslutning af 7. klasse opfylder undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb eller helt eller delvis opfylder undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg

33,5 Særligt tilrettelagte forløb

 • Skal indeholde undervisning og ulønnet praktik med uddannelsesperspektiv
 • Eleven skal som minimum undervises i dansk og matematik, så fagenes mål og kravene ved prøven kan opfyldes
 • Eleven skal som udgangspunkt aflægge obligatorisk test i dansk/læsning
 • Eleven skal som udgangspunkt aflægge prøve i dansk og matematik
 • Skolens leder, forældre og elev kan beslutte, om der skal undervises og aflægges test og prøve i andre fag
 • Ungdomsskolen kan inddrages i undervisningen

Statens Erstatningsordning dækker uden tidsbegrænsning

33,6 Delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse

 • Eleven skal som et minimum undervises i dansk og matematik, så fagenes mål og kravene ved prøven kan opfyldes
 • Eleven skal som udgangspunkt aflægge obligatorisk test i dansk/læsning
 • Eleven skal som udgangspunkt aflægge prøve i dansk og matematik
 • Skolens leder, forældre og elev kan beslutte, om der skal undervises og aflægges test og prøve i andre fag
 • Ungdomsskolen kan inddrages i undervisningen
 • Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker uddannelsens forsikringsordninger
 • 33,6 Hel opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse
 • Tilladelsen kan betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i ungdomsskolen
 • Statens erstatningsordning dækker ikke. Her dækker uddannelsens forsikringsordninger

Særligt tilrettelagte forløb efter § 33, stk. 7 

Efter anmodning fra forældrene, jf. §54, kan skolens leder med inddragelse af den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, når hensynet til eleven taler for det, tillade, at en elev efter afslutning af 7. klasse opfylder undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb eller helt eller delvis opfylder undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg

33,7 Delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse

 • Skolens leder beslutter, med inddragelse af eleven og forældrene jf. § 54, og den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, hvilken undervisning eleven skal deltage i.
 • Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker arbejdsgiverens forsikringsordninger
 • 33,7 Hel opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse
 • Tilladelsen kan betinges af at eleven deltager i supplerende undervisning i ungdomsskolen
 • Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker arbejdsgiverens forsikringsordninger

Bemærk, at både § 33,6 og § 33,7 typisk vil tage udgangspunkt i 2-3 ugers ulønnet prøvepraktik eller et forløb efter §9,4 eller §33,5

Aftalepapir og evaluering paragraf 33 stk 4-7

Mulighed for forlænget brobygning op til fire uger: 

For elever i 9. klasse, der deltager i undervisningsforløb i
medfør af folkeskolelovens § 9, stk. 4, og § 33, stk. 4 og 5, eller tilsvarende
forløb i andre skoleformer i medfør af folkeskolelovens § 33, stk. 2, kan
varigheden af brobygningen forlænges til i alt 4 uger. Arrangeres  via UU-vejlederen.

Vejledning om erhvervspraktik i 8. og 9. klasse

I 8. og 9. klasse har eleverne ret til at komme i erhvervspraktik på en arbejdsplads.

Ved at opleve dagligdagen på en arbejdsplads og deltage i visse arbejdsopgaver kan eleverne få oplevelser, der styrker deres valg af uddannelse og erhverv.

I folkeskolen har eleverne ret til at komme i erhvervspraktik i op til en uge i både 8. og 9. klasse.

Mange skoler organiserer erhvervspraktik til eleverne, fx i form af en praktikuge på hvert af klassetrinnene.  

 

Vejledning om erhvervspraktik udgivet af UVM, Arbejdstilsynes og dansk center for undervisningsmiljø

Vejledning om erhvervspraktik