Preben
Louise
Preben
Preben
Preben
Preben

Vi tror på

der findes en ungdomsuddannelse til alle

Vi er professionelle

fordi vi sætter en ære i at kende alle de muligheder, de unge har

Vi er tilgængelige

ved at være synlige i de unges hverdag og være til at få fat på

Vi er vedholdende

og vi giver ikke op

Vi er nærværende

fokuserede, anerkendende og i øjenhøjde i mødet med den enkelte unge

Vi er fleksible

fordi vi går så langt som muligt for at hjælpe

STU

Stu er en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som retter sig mod unge mellem 16 og 25 år, med særlige behov. Unge, der har brug for at udvikle personlige, social og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Som stu-elev på ungdomsuddannelsen bliver den unge en del af et fællesskab, hvor undervisningen bliver tilrettelagt, så den passer til den unges mål og fremtidsplaner.

 • Undervisningen vil tage udgangspunkt i den unges personlige, sociale og faglige mål.
 • Der laves en uddannelsesplan for den enkelte elev. 
 • Den unge skal alene, og sammen med andre, lære at planlægge og gennemføre forskellige former for undervisning og arbejdsopgaver.
 • Sideløbende med undervisningen gennemføres praktikforløb af varierende længde.

 I Kolding Kommune afholdes visitationsmøder 2 gange årligt – i marts og oktober.  

 • Forud for opstart på stu skal den unge visiteres af et visitationsudvalg. 
 • Vil du vide mere om, hvordan man bliver optaget – så kontakt den unges vejleder. Find vejleder. 
Vi ønsker held og lykke med det nye job

FORMÅLET MED STU ER AT STYRKE DEN UNGES KOMPETENCER, SÅ DEN UNGE ER BEDRE RUSTET TIL AT DELTAGE I VOKSENLIVET.

 Læs mere:

 • Hvad indeholder uddannelsen? 
 • Hvor kan man tage stu-uddannelsen ?
 • Hvordan bliver en ung visiteret til stu?

Stu er for unge under 25 år, som ikke kan tage anden uddannelse, selvom der ydes specialpædagogisk støtte eller anden støtte. 

 • En stu elev har enten særlige behov eller er udviklingshæmmet. Generelt har de unge, der visiteres til den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse en varig og gennemgribende funktionsnedsættelse.  
 • Ofte er det elever, som har gået i specialskole eller i specialklasser. 
 • Det kan fx være unge med mental retardering, erhvervet hjerneskade, unge med betydelig/alvorlig nedsat social evne som følge af en udviklingsforstyrrelse (fx ADHD og autisme).
 • Det kan også være unge med indgribende psykiske udfordringer, svære bevægelseshandicap og multihandicappede.

Stu er 840 timer om året og tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, der sikrer progression i den enkeltes udvikling, og der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse med udgangspunkt i forløbsplanen.

Uddannelsesstedet

 • Varetager tilrettelæggelse og udførelse af den unges stu.

 • Har ansvaret for at inddrage relevante parter fra kommunen, såfremt der sker ændringer i den unges situation, der kan påvirke forløbsplanen (herunder øget fravær, indlæggelse, tegn på mistrivsel mv.)

 • Indkalder fast til 4 stu-møder i løbet af de 3 år, hvor relevante parter fra kommunen deltager.

 • Inviterer den unge, den unges netværk, relevant personale fra uddannelsesstedet og kommunen til møderne.

 • Opdaterer og fremsender forløbsplan senest 2 uger før ovenstående møde.

 • Udfylder forløbsplan og ressourcepapir – så vidt muligt sammen med den unge selv og i et samarbejde med kommunen.

 • Planlægger og følger op på eksterne og interne praktikker.

 • Sender relevante kursusbeviser til kommunen, så der kan udstedes et uddannelsesbevis.

 

Alle unge med særlige behov har ret til at få lavet en indstilling til stu.
Det er den unges stu-vejleder i Den Kommunale Ungeindsats, som står for at lave indstillingen i samarbejde med den unge og evt. med forældrene.

Er en ung anbragt i Kolding Kommune af en anden kommune end Kolding, så er det UU i den anbringende kommune, der skal indstille til stu. 

 

Før en ung kan starte på stu, skal den unge målgruppevurderes.

 • Alle unge med særlige behov har ret til at blive indstillet til stu, men det er kommunens stu-visitationsudvalg, der afgør, om den unge kan godkendes til målgruppen. 
 • Senest 1. marts sendes ansøgningen via optagelse.dk – hvor der ønskes STU.
 • Herefter behandler visitationsudvalget de indkomne ansøgninger. 

Udvalget behandler de indkomne ansøgningen af to omgange:  

 • På første møde vurderes, om den unge er i målgruppen. 
 • På andet møde træffes afgørelsen. 
 • Visitationsudvalget tager stilling til skoledelen og herunder indgår prissammensætning og kørsel til skolen fra hjemmet. 
 • Visitationsudvalget sikrer, at der foreligger en kvalitetsaftale med skolen.

Udvalget behandler ansøgningerne på to møder.

1 Målgruppe vurdering

På første møde vurderes, om ansøgeren er i målgruppen, og om der evt. mangler oplysninger, der kan bidrage til denne vurdering.

Herefter afklares uddannelsessteder. Ansøgeren skal tilbydes to uddannelsessteder, ud fra faglige, økonomiske og transport hensyn.

Når en ansøgning har været i visitationsudvalget, vil ansøgeren få en mundtlig begrundelse af afgørelsen og forældrene modtage en skriftlig begrundelse.

2 Valg af uddannelsessted 

På andet møde besluttes hvilket uddannelsessted, der vil være det bedste match for den unge ud fra de informationer der er indsamlet. 

Ansøgeren har også selv mulighed for at fremsætte ønske om et alternativt uddannelsessted, som din stu-vejleder derefter skal tage i betragtning. Når der tages stilling til det endelige stu-tilbud, så skal der også tages stilling til evt. kørsel dertil samt varighed af kørselsbevilling.

I Kolding Kommune afholdes visitationsmøder 2 gange årligt – i marts og oktober. Her kigger visitationsudvalget på ansøgninger og vurderer, om den unge er i målgruppen for stu og hvilke uddannelsessteder, der vil være relevant.

Visitationsudvalget i Kolding Kommune består af:

 • Centerleder, Socialfagligt Center (formand)
 • Afdelingsleder, Ungerådgivningen
 • Afdelingsleder, Vejledning og Talentudvikling
 • Faglig koordinator, Job og Uddannelse
 • Repræsentant, Voksenrådgivningen
 • Repræsentant, PPR 

 STU-Vejlederen indgår i dialog med den unge om, hvilken valgmulighed der er den bedste for den unge. 

.Man kan tage stu flere steder. 

 • Stu-vejlederen inddrager den unge i vejledningsforløb, således at der efter undervisningspligtens ophør gives relevante tilbud til den unge. 

 • Det er naturligvis vigtigt at finde et godt match og tilbud, som den unge kan se sig selv i og som rummer de rette valgmuligheder for den unge. 

I Kolding Kommune findes to forskellige STU- tilbud.  

På CSV i Kolding tilbydes der to stu-linjer: CSV står for “Center for Specialundervisning til Unge og Voksne”

På stu i Christiansfeld er der én linje med forskellige undervisningstilbud: 

Ønske om uddannelsessted fremlægges på 2. visitationsmøde. 

Fra 2025 vil Børne- og Undervisningsministeriet endvidere lancere en stu-tilbudsportal som giver  et overblik over de forskellige udbydere af stu-uddannelsen. En ung har også selv mulighed for at fremsætte ønske om et alternativt uddannelsessted, som den unges STU-vejleder derefter skal tage i betragtning. 

Når den unge er godkendt i målgruppen til STU, er næste skridt, at der skal udarbejde en forløbsplan sammen med den unges STU-vejleder.

 • Forløbsplanen skal indeholde de langsigtede mål for uddannelse inden for personlige, sociale og faglige mål samt praktik.
 • I planen skal det oplyses, hvor den unge ønsker at tage STU.
 • Når STU-uddannelsen påbegyndes aftales nogle delmål for det første år på STU. Her tilgodeser man interesser, ønsker og behov.
 • Hvert år sættes nye delmål, som indskrives i den unges forløbsplan. 
 • Ved behov, kan delmålene redigeres oftere.

Unge, der har påbegyndt stu før den 1. oktober 2023, hvor den nye skabelon til forløbsplan træder i kraft, og således har en forløbsplan, der er udarbejdet i den hidtidige skabelon til forløbsplanen (før ændringen af stu-loven benævnt uddannelsesplan), fortsætter med denne forløbsplan.

Der skal dog udarbejdes forløbsplan i den nye skabelon, hvis den unge afbryder og genoptager uddannelsen, efter den nye skabelon træder i kraft.

Læs mere om forløbsplaner på uvm.dk

Uddannelsen er gratis.

 • Hvis den unge er fyldt 18 år, kan man få uddannelseshjælp under uddannelsen, medmindre du modtager førtidspension. 
 • Man får ikke SU på STU. Som ung under 18 år modtager man ingen ydelse.
 •  Uddannelseshjælp til STU hører under beskæftigelses ­lovgivningen.

Stu-visitationsudvalget vurderer, om den unge har behov for hjælp til transport. 

 • Hvis den unge er selvtransporterende, men har mere end 22 km tur/retur mellem bopæl og stu-institutionen, kan man få betalt sine udgifter til transport af kommunen for brug af offentlig transport eller egen bil.

Stu – uddannelsen skal opfylde det brede formål om at give de unge personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, som gælder for hele stu-målgruppen. 

Ændringen i den nye formålsbestemmelse omhandler tilrettelæggelse af uddannelsen for den del af målgruppen, der har potentiale for at indgå på arbejdsmarkedet eller i videre uddannelse efter stu. For den del af målgruppen skærpes fokus på, at uddannelsen understøtter udviklingen af de unges kompetencer til at kunne fortsætte i arbejde på særlige eller ordinære vilkår eller videre uddannelse efter stu. 

I samarbejde med uddannelsesvejlederen, en rådgiver fra kommunen og fra det valgte stu-tilbud lægges en plan for, hvilke muligheder der er efter stu. Det kan eksempelvis være:

 • anden uddannelse
 • arbejde
 • beskyttet beskæftigelse
 • fritidsaktiviteter
 • sociale aktiviteter
 • et af jobcenterets tilbud

Stu-uddannelsen afsluttes med et uddannelsesbevis samt et ressource papir.

 • Uddannelsesbeviset er et bevis gennemførsel af uddannelsen.
 • Ressource-papiret skal beskrive den unges styrker, udfordringer, funktionsniveau og støttebehov. 
 • I samarbejde med den unge skal ressource-papiret påbegyndes senest 1 år før stu´en afsluttes, for at sikre, at der i god tid kan lægges en plan for fremtiden 
 • Den unge skal inddrages  

Læs mere om ressourcepapir og uddannelsesbevis på uvm.dk

Når en ung henvises til et stu-tilbud, som ikke er i egen kommune, laves der en kvalitetsaftale med uddannelsesstedet. Kolding Kommune laver i samarbejde med Vejle-, Billund-, Fredericia-, Middelfart- og Hedensted Kommune en fælles kvalitetsaftale. Denne aftale revideres én gang om året, og skal sikre at kravene til uddannelsestilbuddet overholdes.

En kvalitetsaftale skal indeholde:

 • En beskrivelse af opgavefordelingen mellem Kolding Kommune og uddannelsesstedet (som ikke er i Kolding Kommune)
 • En beskrivelse af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang
 • En beskrivelse af de økonomiske vilkår for uddannelsesstedets varetagelse af opgaven, herunder budget og regnskab
 • En angivelse af eventuelle kvalitetsparametre for institutionens udførelse af opgaven
 • Et krav om, at institutionen giver kommunalbestyrelsen de oplysninger, som kommunalbestyrelsen skønner nødvendige, om varetagelsen af opgaven
 • Årlige revideringer på de eksterne  steder, om det aftalte faktisk overholdes.  
 • Link til kvalitetsaftalen.