Preben
Louise
Preben
Preben
Preben
Preben

Vi tror på

der findes en ungdomsuddannelse til alle

Vi er professionelle

fordi vi sætter en ære i at kende alle de muligheder, de unge har

Vi er tilgængelige

ved at være synlige i de unges hverdag og være til at få fat på

Vi er vedholdende

og vi giver ikke op

Vi er nærværende

fokuserede, anerkendende og i øjenhøjde i mødet med den enkelte unge

Vi er fleksible

fordi vi går så langt som muligt for at hjælpe

Hvad er paragrafpraktik?

DET ER ET SÆRLIGE UNDERVISNINGSFORLØB EFTER FOLKESKOLELOVEN § 9. HERAF NAVNET “PARAGRAFPRAKTIK”

Efter anmodning fra forældrene kan skolens leder med inddragelse af den kommunale ungeindsats for unge under 25 år, når hensynet til eleven taler for det, tillade, at en elev efter afslutning af 7. klasse opfylder undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb eller helt eller delvis opfylder undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg. 

For de særlige undervisningsforløb for elever i 8. og 9. klasse efter Folkeskolelovens § 9 og § 33 gælder reglerne efter §9, stk. 4 – 7 eller § 33. 

 
paragraph simbol

PARAGRAFPRAKTIKKER  

 For disse undervisningsforløb gælder:
 • Målgruppe: Elever, der går i 8. eller 9. klasse. De særligt tilrettelagte forløb er for elever, der har særligt behov for at kombinere teoretisk og praktisk undervisning eller af anden grund ikke får udbytte af undervisningen.
 • Formål: Undervisningsaktiviteten/det særlige forløb skal medvirke til at afklare elevens uddannelsesvalg.
 • Hensigt: At eleven opnår større trivsel og lyst til læring og at eleven vender tilbage til skolen, altså inklusion – ikke eksklusion.  

 • Printervenligt bilag med en samlet oversigt over § 9,4 og § 33,4-7 i Lov om Folkeskolen 

 • Oversigt Særlige forløb 


ELEVER, SOM TILBYDES SÆRLIG UNDERVISNINGSFORLØB SKAL FØLGE SÆRLIGE REGLER FOR PRØVERNE I 9. KLASSE

Skoleleder kan i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde elever med særlige behov et særligt tilrettelagt undervisningsforløb i 8. og 9. klasse.

Elever under folkeskolelovens § 9, stk. 4

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb skal som minimum indeholde undervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, og eleven skal som minimum aflægge folkeskolens 9.-klasseprøver i disse fag.

Elever under folkeskolelovens § 33, stk. 5

Skolelederen kan aftale med eleven og forældrene, om eleven skal undervises i andre af folkeskolens fag, og om eleven skal aflægge prøve i disse fag.

Elever under folkeskolelovens § 33, stk. 6

Elever, som opfylder undervisningspligten delvist ved erhvervsmæssig uddannelse, skal undervises og aflægge folkeskolens 9.-klasseprøver i dansk og matematik.

Skolelederen kan aftale med eleven, forældrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning, om eleven skal undervises i andre fag, og om eleven skal aflægge prøve i disse fag.

For mere information omkring paragrafpraktik kontakt Centerleder Christina Brill chrib@kolding.dk 

GÆLDENDE REGLER FOR DE SÆRLIGE UNDERVISNINGSFORLØB FOR ELEVER I 8. + 9. KLASSE efter Folkeskolelovens § 9 og § 33 gælder reglerne efter §9, stk. 4 - 7 eller § 33.

 

§ 9 stk. 4 er undervisningsforløb, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres, og som tilpasses den enkelte elev eller grupper af elever. Tanken er, at elever, der er skoletrætte eller af anden grund ikke får
udbytte af undervisningen i skolen, får mulighed for at deltage i forløb i andre læringsrum uden for skolen i en periode med henblik på at få udviklet faglige, personlige og sociale kompetencer og få afklaret deres uddannelsesvalg.

Hensigten er, at eleverne opnår større trivsel og lyst til læring, samt vender tilbage til skolen, og at den videre undervisning og vejledning inddrager og tager afsæt i det, de har lært.

§ 9 stk. 4-forløbene
• er en mulighed i 8. og 9. klasse
• er rettet imod elever med særlige behov herfor
• kan rettes mod den enkelte elev eller grupper af elever
• kan indeholde introduktion og brobygning til ungdomsuddannelserne op til 4 uger pr. år (medregnet andre brobygningsforløb/introduktioner eleven evt. har deltaget i samme år)
• kan indeholde ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv
• kan indeholde undervisning

Statens Erstatningsordning dækker max. 13 uger ( svarende til 481 timer)

I folkeskolelovens §9 Stk. 4 står der:

Skolens leder kan med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde elever med særligt behov herfor undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen. 

Forløbene kan kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne i 8. klasse og brobygning i 9. klasse, som kan have en varighed af op til 4 uger pr. år, inklusive den i § 7 a nævnte introduktion og brobygning, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Undervisningsforløbene kan være af kortere eller længere varighed. 

Hvis det vurderes at være til elevens bedste, kan fagrækken fraviges bortset fra undervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. I disse fag skal der undervises i et omfang, så fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. Deltagelse i undervisningsforløb efter denne bestemmelse kan kun finde sted efter aftale med eleven og forældrene, jf. § 54.

Her er der altså tale om et forløb, hvor undervisningen også kan finde sted uden for skolen (på praktikstedet). I denne praktik kan den unge også fritages fra undervisning i alle andre fag end dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Det er altså et særligt tilrettelagt forløb, som benyttes til unge der har behov for et andet tilbud end skolen nogle dage om ugen.

For elever i 9. klasse, der deltager i undervisningsforløb i medfør af folkeskolelovens § 9, stk. 4, og § 33, stk. 4 og 5, eller tilsvarende forløb i andre skoleformer i medfør af folkeskolelovens § 33, stk. 2, kan varigheden af brobygningen forlænges til i alt 4 uger. 

Brobygning arrangeres  via UU-vejlederen.

Kontakt til den Kommunale Ungeindsats i Kolding uu@kolding.dk

SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB § 33

Efter anmodning fra forældrene kan skolens leder med inddragelse af den kommunale ungeindsats, når hensynet til eleven taler for det, tillade, at en elev efter afslutning af 7. klasse opfylder undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb eller helt eller delvis opfylder undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg.

Særligt tilrettelagte forløb efter folkeskolelovens § 33,5

 • Skal indeholde undervisning og ulønnet praktik med uddannelsesperspektiv
 • Eleven skal som minimum undervises i dansk og matematik, så fagenes mål og kravene ved prøven kan opfyldes
 • Eleven skal som udgangspunkt aflægge obligatorisk test i dansk/læsning
 • Eleven skal som udgangspunkt aflægge prøve i dansk og matematik
 • Skolens leder, forældre og elev kan beslutte, om der skal undervises og aflægges test og prøve i andre fag
 • Ungdomsskolen kan inddrages i undervisningen

Statens Erstatningsordning dækker op til 13 ugers praktik inden for et skoleår. 

 

Delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse efter folkeskolelovens § 33,6

Elever, som opfylder undervisningspligten delvist ved erhvervsmæssig uddannelse, skal undervises og aflægge folkeskolens 9.-klasseprøver i dansk og matematik.

Skolelederen kan aftale med eleven, forældrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning, om eleven skal undervises i andre fag, og om eleven skal aflægge prøve i disse fag.

 • Eleven skal som et minimum undervises i dansk og matematik, så fagenes mål og kravene ved prøven kan opfyldes
 • Eleven skal som udgangspunkt aflægge obligatorisk test i dansk/læsning
 • Eleven skal som udgangspunkt aflægge prøve i dansk og matematik
 • Skolens leder, forældre og elev kan beslutte, om der skal undervises og aflægges test og prøve i andre fag
 • Ungdomsskolen kan inddrages i undervisningen
 • Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker uddannelsens forsikringsordninger

Elever under folkeskolelovens § 33, stk. 6

Når undervisningspligten opfyldes helt ved erhvervsmæssig uddannelse, kan skolelederen efter aftale med eleven og forældrene beslutte, om eleven skal undervises i andre af folkeskolens fag i den kommunale ungdomsskole, og om eleven skal aflægge prøve i de fag.

Der er ikke krav om aflæggelse af folkeskolens 9.-klasseprøver for elever, som opfylder undervisningspligten helt ved erhvervsmæssig beskæftigelse.

 • Tilladelsen kan betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i ungdomsskolen
 • Statens erstatningsordning dækker ikke. Her dækker uddannelsens forsikringsordninger
 
 • 33,6 Hel opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse
 • Tilladelsen kan betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i ungdomsskolen
 • Statens erstatningsordning dækker ikke. Her dækker uddannelsens forsikringsordninger

  

 • Skolens leder beslutter, med inddragelse af eleven og forældrene jf. § 54, og den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, hvilken undervisning eleven skal deltage i.
 • Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker arbejdsgiverens forsikringsordninger
 • 33,7 Hel opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse
 • Tilladelsen kan betinges af at eleven deltager i supplerende undervisning i ungdomsskolen
 • Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker arbejdsgiverens forsikringsordninger

Bemærk, at både § 33,6 og § 33,7 typisk vil tage udgangspunkt i 2-3 ugers ulønnet prøvepraktik eller et forløb efter §9,4 eller §33,5

 
 • Tilladelsen kan betinges af at eleven deltager i supplerende undervisning i ungdomsskolen
 • Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker arbejdsgiverens forsikringsordninger

Bemærk, at både § 33,6 og § 33,7 typisk vil tage udgangspunkt i 2-3 ugers ulønnet prøvepraktik eller et forløb efter §9,4 eller §33,5

Aftalepapir og evaluering paragraf 33 stk. 4-7

Kontakt til den Kommunale Ungeindsats i Kolding uu@kolding.dk