"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider
Med vejledning vil vi i UU hjælpe de unge til et kvalificeret valg af uddannelse.
Et valg truffet på et solidt grundlag, der målrettes den unges muligheder og ønsker.
Overordnede mål:
Med udgangspunkt i den unges kompetencer, forudsætninger og interesser bidrager vejledningen til, at den unge træffer sit valg på et reflekteret grundlag i forhold til uddannelse og fremtidig beskæftigelse.
Vejledningen målrettes i høj grad unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
Der er sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen.
Vejledningen bidrager til, at frafald og omvalg i ungdomsuddannelserne begrænses.
Vejledningen bidrager til, at den unge bliver så selvhjulpen som muligt i forhold til at søge og anvende information om uddannelser og erhverv.
Vejledningen støtter de unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og videre efter det fyldte 18. år.
UU-center Kolding tager initiativ til og prioriterer samarbejdet med relevante samarbejdspartnere til gavn for de vejledningssøgende.
Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.
Mål for grundskolevejledningen:
Vejledningen sikrer målrettede og kvalificerede vejledningstilbud til alle elever.
UU-center Kolding hjælper eleven med at udforme en uddannelsesplan, som han/hun er i stand til at følge.
Vejledningen målrettes i høj grad elever med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
Mål for vejledning af 15-17 årige:
At alle er i gang med en ungdomsuddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet jf. lovgivningen i overensstemmelse med den unges uddannelsesplan.
UU–center Kolding tilbyder den nødvendige vejledning, for at den unge kan opfylde sin pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.
UU-center Kolding tilbyder afklarende forløb og andre aktiviteter, som kan føre til, at den unge bliver uddannelsesparat og kvalificerer sit valg.
UU-center Kolding hjælper den unge med at udforme en uddannelsesplan, som han/hun er i stand til at følge.
Mål for vejledning af 18-25 årige:
UU-center Kolding tilbyder vejledning til alle unge, som endnu ikke er påbegyndt eller ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse.
Vejledningsopgaver i UU Kolding

Grundskole-vejledning:

UU-vejlederens målgruppe på skolen er elever i 7., 8., 9. og 10. klasse og elever i specialklasser eller specialskoler

Planlægning af årets vejledningsaktiviteter og opgaver sker i tæt samarbejde mellem UU-vejlederen og grundskolen
Vejledningsarbejdet gennemføres med progression og differentiering
Systematisk Uno Ung ifl. interne aftaler

Der fortages løbende evaluering/kvalitetssikring af UU Koldings arbejde.

Elever med særligt behov for vejledning forsøges spottet allerede i 7. klasse, hvor UU-vejlederen kan tilbyde vejledningssamtaler og forældresamarbejde.

7. klasse

Brev til elever og forældre hvor Kolding og grundskolevejledningen
Introduktion til
Informationssøgning
og -opgaver
Vejledning af elever med særlige
Samarbejde med lærere/ledelse/PPR og øvrige samarbejdspartner om den løbende evaluering af
Vejledningssamtaler individuelt og i grupper

8. klasse

Afdækning og vejledning af elever med særlige vejledings behov/individuelle vejledningsforløb (bistå ved § 9 stk. 3-4 og § 33 stk. 3-7)

Introduktion til og orientering om ungdomsuddannelserne
Vejledningssamtaler individuelt/gruppe – kollektiv vejledning
Uddannelsesparathedsvurdering
Forældresamarbejde (møder/samtaler/event/uddannelsesarrangement)
Samarbejde med lærere/ledelse/PPR og øvrige samarbejdspartner om den løbende evaluering af eleven
Koordinere, informere og evaluere introduktionskurser
Formidle erhvervspraktik, når det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning og dermed en del af uddannelsesplanlægningen – før og efterbehandling/besøg
DM i Skills (m.bla. erhvervsintrodag for 8. klasserne)
Undervisning i informationssøgning/elektroniske søgefunktioner
Introduktion af e-vejledning
Bistå skolen ved tilrettelæggelse af Uddannelse og Job
 

9. klasse

Afdækning og vejledning af elever med særlige vejlednings behov/individuelle vejledningsforløb (bistå ved § 9 stk. 3-4 og § 33 stk. 3-7)
Vejledningssamtaler individuelt/gruppe – kollektiv vejledning
Fokus på processen omkring uddannelsesparathedsvurdering
Udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgning via optagelse.dk
Forældresamarbejde (møder/samtaler/event/uddannelsesarrangementer)
Overleveringssamtaler/møder med ungdomsuddannelserne (jf. samarbejdsaftalen) og 10. kl. vejlederne (internt)
Vejledning i overgangen til 10. kl. eller ungdomsuddannelse (valgkompetence)
Samarbejde med lærere/ledelse/PPR og øvrige samarbejdspartner om den løbende evaluering af eleven (herunder 3-part samtaler)
Koordinere, informere og evaluere brobygning for ikke uddannelsesparate elever
Formidle erhvervspraktik, når det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning og dermed en del af uddannelsesplanlægningen – før og efterbehandling/besøg
Informationssøgning/elektroniske søgefunktioner
Menteevurdering
Motivering af e-vejledning
Bistå skolen ved tilrettelæggelse af Uddannelse og Job
 

10. klasse

Modtage og opdatere viden om nye elever – med fokus på en generel helhedsvurdering (faglige-, personlige- og sociale forudsætninger)
Afdækning og vejledning af elever med særlige vejlednings behov
Vejledningssamtaler individuelt/gruppe – kollektiv vejledning
Fokus på processen omkring uddannelsesparathedsvurdering
Udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgning via optagelse.dk
Forældresamarbejde (møder/samtaler/event/uddannelsesarrangementer)
Overleveringssamtaler/møder med ungdomsuddannelserne (jf. samarbejdsaftalen)
Vejledning i overgangen til ungdomsuddannelse (valgkompetence)
Samarbejde med lærere/ledelse/PPR og øvrige samarbejdspartner om den løbende evaluering af eleven (herunder 3-part samtaler)
Koordinere, informere og evaluere brobygning
Formidle erhvervspraktik, når det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning og dermed en del af uddannelsesplanlægningen – før og efterbehandling/besøg
Informationssøgning/elektroniske søgefunktioner
Menteevurdering
Motivering af e-vejledning

Vejledning af 15-17 årige:

Opsøgende ift de unge der stopper påbegyndt ungdomsudd. eller ikke går i uddannelse umiddelbart efter grundskole eller efterskole.
Kontakte 15-17-årige senest 5 arbejdsdage efter, at vi er blevet bekendt med, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan.
Tilbyde 15-17-årige unge en ny aktivitet, jf. §§ 2-6, senest 30 kalenderdage efter, at kontakten er etableret.
Følger op på de unge mellem 15-17 år, som får revideret deres uddannelsesplan.
Tilbyder 3 ugers vejledningskursus: På vej mod uddannelse og job.
Reviderer uddannelsesplanen sammen med den unge
Inddrager forældre/værge.Tilstræber så tæt et samarbejde som overhovedet muligt med forældre/værge.
Forældre/værge inddrages ved revidering af uddannelsesplan telefonisk, via mail eller personligt møde, således at forældre/værge er orienteret inden underskrift af uddannelsesplan.
Foretager vurdering ift AVU og produktionsskole
Menteevurderinger
Systematisk Uno Ung ifl. interne aftaler
Foretager løbende evaluering/kvalitetssikring af vores arbejde

Vejledning af 18-25 årige:

Opsøgende vejledning i forhold til unge som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse
Individuelle vejledningssamtaler
Vejledning via tlf., sms, brev og mail
Samarbejde med relevante aktører.
Målgruppevurderinger til produktionsskoler
Systematisk anvendelse af Uno Ung
Menteevurderinger
Samtykkeerklæring i forhold til videregivelse af oplysninger
Evaluering og kvalitetssikring
Ulønnet praktik
Intern overleveringsforretning
Netværkspleje
Udfærdigelse og opfølgning ad uddannelsesplan, når vejledte/vejleder finder det hensigtsmæssigt at udforme en uddannelsesplan
 
Vejledning på Specialskoler:
Børn og unge fra Specialskolerne (se grundskolerne 7.-10. klasse)
Følge op på potentielle STU-elever der vender tilbage fra specialefterskole
Vejledningssamtaler
Uddannelsesplan og opfølgning
Indstilling til visitation ift STU
Elevkonferencer
Vedligeholdelse og udbygning af netværk
Samarbejde med relevante aktører ift barnet og den unge
Systematisk anvendelse af Uno Ung og Acadre
Evaluering og kvalitetssikring