"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Muligheder for unge, der ikke går den lige vej 

Dette afsnit indeholder nogle eksempler på muligheder, som kan tilbydes unge, der har et potentiale og har mod på med den rette støtte at gå i gang med job eller uddannelse.

Målet er, at den unge forbedrer sit selvværd, sin selvtillid, sine styrker, sin egenomsorg, får øget motivation, redskaber og strategier til et meningsfyldt voksenliv.

Forløbene kan igangsættes i samarbejde med den unges vejleder eller rådgiver. De små forløb og anderledes tiltag kan tilpasses og kombineres den enkelte unge. På de fleste forløb er der mulighed for løbende optag. 

Der er ikke muligt for den enkelte unge selv at tage kontakt til skolerne. Kontakt evt. din UU-vejleder eller rådgiver i UNGECENTERET.  

Forud for optagelse kræves en samtale, målgruppevurdering eller visitation.

Find som printervenlig folder.  Unge på vej April 21

Et praktikforløb på vej mod arbejde

 Vejen til et fuldtids- eller deltidsjob kan  evt. starte med et praktikforløb eller et vikariat måske kombineret med et kursusforløb,” Klar til job”, på CSV. Find evt. inspiration i UU´s jobliste, ”Virksomhedsbanken” eller benyt portalen businesskolding.dk/erhvervspraktik.

Jobkonsulenter fra Ungeenheden kan ligeledes hjælpe med at finde en praktik og lave løbende opfølgning.

Klar til job!

” Klar til job” er et forløb i samarbejde med jobkonsulenter fra Ungeenheden.

Formålet er, at den unge gennem kursusgangene to gange om ugen udvikler færdigheder og personlige kompetencer, der gør det muligt at opnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet via en praktik.

Beskæftigelsesindsatsen sker i samarbejde med en jobkonsulent.

Korte forløb på AMU

AMU udbyder kurser på en lang række områder inden for fx plast, isolering, rengøring eller transport. Arbejdsmarkedsuddannelser er især rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk.

De korterevarende kurser kan tages enkeltvis eller stykkes sammen efter behov. Alle kurserne er kompetencegivende. Efter hvert kursus, man har      gennemført, får man et uddannelsesbevis.

Kurser på AMU kan tilbydes via UU/ FGU /STU eller Ungeenheden.

Åben uddannelse på  HANSENBERG

Alle ordinære erhvervsuddannelser kan splittes op i små forløb, fx et svejsekursus, og de kan kombineres med forberedende forløb på CSV.

Åben uddannelse på HANSENBERG er for unge over 18 år. 

Kursusudgiften er 280 kr. pr. dag uanset forsørgelse.

*Læs mere i afsnittet Ungeenhedens muligheder

FGU

FGU er for unge under 25 år, der har afsluttet grundskolen men endnu ikke er i beskæftigelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. På FGU kan der opnås almen faglige kompetencer, der giver adgang til en ungdomsuddannelse, samt praksisfaglige kompetencer.

FGU er for unge, der har brug for at udvikle sig personligt eller socialt for at komme videre.

FGU – Uddannelsen består af 3 spor: AGU – Almen grunduddannelse, EGU – Erhvervsgrunduddannelse og PGU Produktionsgrunduddannelse.

Et fuldt FGU- forløb er på max 2 år.

collageFGU1

Kortere forløb på FGU

Elever på FGU får en individuel forløbsplan, der tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. FGU´ en kan også være rammen om tilrettelæggelse af småforløb.

På FGU er det muligt i samarbejde med den unge & UU at tilrettelægge kortere og individuelle forløb fx kombinationsforløb på erhvervsuddannelser, AMU eller DEKRA kurser.

For at komme på et FGU- forløb   skal den unge have afsluttet grundskolen samt målgruppevurderes af UU. 

Ofte giver det mening med et kortere forløb på FGU.

Understøttende forløb på CSV – Kolding

CSV udbyder individuelt tilrettelagt undervisning, hvor kursisterne på mindre hold arbejder med sig selv. Formålet er personlig udvikling, studieforberedende indsats, eller understøttende undervisning, der motiverer den unge til at påbegynde og gennemføre en uddannelse eller varetage et job.

Veje 3
ordblind
school-909381_1920
Erhvervspraktik

Forberedende eller understøttende ungehold

Formålet med det studieforberedende ungehold er at give den unge større selvindsigt, så vedkommende på egen hånd kan komme videre i enten uddannelse, praktik eller job.

På ungeholdet er der fokus på nye mestringsstrategier, handlemuligheder, angst-, stress og depressions-problematikker.

Formålet med det studieunderstøttende ungehold er at give den unge en større psykisk robusthed. Der er fokus på at håndtere bl.a. eksamensangst, socialisering og studiestruktur.

Strukturholdet i Kolding

Strukturholdet som er et samarbejde mellem VUC og CSV

er for unge, der har brug for struktur eller støtte for at gennemføre en uddannelse, fx ved fjernundervisning.

Det handler om struktur, støtte og gode vaner under uddannelse.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mestring af hverdagen med ADHD

Er et kursusforløb på 15 gange, hvor unge med diagnosen ADHD mødes i grupper á max 8. Fokus er at blive klar til uddannelse og/eller beskæftigelse.

Hver undervisningsgang har sit eget tema som fx ”forbedret impulskontrol” eller ”konstruktiv planlægning”.

Selvudvikling

Formålet er, at den unge lærer at anvende teknikker og værktøjer så stress, angst, depression og andre psykiske og sociale udfordringer får mindre styring, så de efterfølgende i øget grad formår at fokusere arbejdsmarkedsrettet og håndtere de forventninger, de møder i forhold til f.eks. job, praktik eller uddannelse med større psykisk robusthed og styrket selvværd og selvtillid.

Kreativt værksted og Mindfulness

Kreativt værksted er et kursusforløb, hvor der arbejdes med design-processer fra idé til færdigt resultat for at træne evnen til at træffe selvstændige valg og opnå større selvværd.

Mindfulness er et kursusforløb med indlæring af diverse mindfulness-metoder med fokus på, at kursisten efterfølgende kan anvende metoderne på egen hånd og forbedre arbejdsevnen.

Qigong – Kickboxing

En gang om ugen kan den unge via træningen opnå bl.a. en øget kropsbevidsthed og -kontrol, mindre tankemylder, øget tryghedsfornemmelse, bedre samarbejdsevner og øget fysisk og psykisk velvære.

Kurset er for unge, der gennem kroppen vil arbejde med bl.a. selvtillid, assertion, mental ro og vedholdenhed.

Forberedende voksen undervisning

FVU er for unge over 18 år, som har behov for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber.

UU foretager en FVU- test, inden optagelse.

Book
teamgraes
Gerbers Greenhouse
Uddannelser (1)

Dansk og matematik til unge med psykiske og sociale vanskeligheder

Ud over de faglige mål i fagene dansk og matematik arbejdes  med personlige og sociale mål, der er relevante for den enkelte.                       CSV tilbyder test for ordblindhed – læsepædagogisk udredning  samt en matematiktest, der retter sig mod personer, der har problemer med regning og matematik i hverdagen, i forbindelse med uddannelse eller fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Ordblindeundervisning

Formålet er, at afdække læse- og stavevanskelighederne og at afdække betydningen for hverdagsliv, job, uddannelse m.v.

Kursisten modtager undervisning, der skal afhjælpe eller begrænse læse-, og stavevanskelighederne, og afprøver forskellige it-hjælpemidler fx oplæsningsprogrammer, ordforslagsprogrammer, talegenkendelse, indscanning og OCR.

Uddannelse med støtte

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at elever og studerende kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en dokumenteret funktionsnedsættelse.

Det er muligt at søge SPS til alle ungdomsuddannelser. 

Ungdomsuddannelser målrettet unge med diagnoser.

For unge, der er klar til mere uddannelse, er der ungdomsuddannelser målrettet unge med diagnoser. De unge skal opfylde adgangskravene samt ansøge via optagelse.dk. Dead-line 1. marts.

Som noget helt nyt udbydes HF3 på Kolding HF & VUC. Læs mere her

Forløb i samarbejde med Ungeenheden 

Jobkonsulenterne i ungeenheden i  UNGECENTER KOLDING har flere aktiveringsmuligheder for unge, som modtager uddannelseshjælp eller dagpenge bl.a. aktiveringstilbud i Legeparken eller Natur & Byg.

For unge, som ikke er umiddelbart uddannelsesparate kan unge tilbydes undervisning eller forløb i bl.a.

 • Mindfullness
 • Fysisk træning
 • Jobansøgning,
 • Afklaringsforløb i Huset Venture, Zendoo eller Special Minds. Disse tre virksomheder tilbyder afklaring og vejledning ift. job eller uddannelse.
 • Arbejde tilbydes ved en af Kolding Kommunens ca. 20 virksomhedscentre
 • Opfølgning fra en jobkonsulent og evt. en intern mentor
 • Kontakten til disse forløb går altid via ungerådgiverne i UNGECENTER KOLDING eller den unges UU-vejleder i UU Kolding. 
 • Find den unges vejleder 

CONNECT – et afklaringsforløb i samarbejde med Ungeenheden
Connect er for uddannelsesparate unge mellem 18 og 29 år.

 • Formålet er afklaring og etablering, arbejde eller uddannelse.
  Det er ungerådgiverne for de uddannelsesparate unge, der henviser til Connect. 
 • Arbejdsopgaverne er typisk i forhold til virksomheder, der efterspørger en konkret opgave, hvor de unge selv afleverer produktet.

Der arbejdes med forskellige materialer. Eksempelvis laver Connect ølkasser til Trolden, hvor der arbejdes med programmering,
udskæring og samling.
På Connect får de unge hjælp til:

 • Udarbejdelse af et CV, samt oprettelse på jobnet.
 • Afprøvning af kompetencer inden for diverse erhvervsuddannelser.
 • Mulighed for at følge et grundforløb 2, for at afklare fremtid uddannelse.

Connect har gode kontakter til erhvervslivet, så der er mulighed for virksomhedsforlagt undervisning i to uger, hvorefter der tages stilling til ansættelse.

Connect
2 C
3 C
4C