"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider

10. klasse på Brændkjærskolen

 • Brændkjærskolen er beliggende i den sydlige bydel i dejlige, grønne omgivelser. 
 • 10. klasse er placeret i den nyeste del af skolen.
 • Skolens 10. klasser har egen afdeling med store fællesarealer.

Brændkjærskolens 10. klasse er et anderledes og spændende skoleår, hvor vi tilbyder dig både oplevelsesfag inden for netop dine personlige interesser og en undervisning med et højt fagligt indhold. 

Du kan vælge mellem tre linjer: Erhvervslinjen, idrætslinjen og studieforberedende linje. På alle linjer har du minimum fire ugentlige linjetimer.

 • På alle linjer har du minimum fire ugentlige linjetimer. 
 • Optagelse til Eliteidrætslinjen kræver dog en speciel godkendelse, se www.kolding.dk/elite
 • Du vil bliver indbudt til en introsamtale med skolens 10. klasses afdelingsleder.
 • Hvis du har behov for det, kan du få tilknyttet en mentor, som kan du få tilknyttet en mentor, som kan støtte dig i at gennemføre 10. klasse.
 • Selve skoleåret er bygget op omkring uger, hvor der undervises efter normalt skema.
 • Derudover vil du opleve en række dage, hvor det normale skema er brudt op.
 • Dagene bruges til fagtemaer, hvor du arbejder med de prøveforberedende fag.
 • Der vil også være fordybelsesuger, hvor du udelukkende har linjefag, typisk i form af rejseaktivitet, eller hvor undervisningen er forlagt til andre undervisningsinstitutioner. 

Brændkjærskolen tilbyder dig et skoleår, der gør dig klar til at modtage de udfordringer, som en ungdomsuddannelse kræver af dig.

Brændkjærskolen tilbyder dig et skoleår, der gør dig klar til at modtage de udfordringer, som en ungdomsuddannelse kræver af dig. 

Til gengæld stiller skolen også krav til dig! 

Skolen forventer, at du:  

 • Deltager engageret i undervisningen
 • Vil bestille noget og møder velforberedt til undervisningen
 • Møder til tiden – og hele tiden
 • Udviser god opførsel
 • Ønsker at være en del af det sociale miljø i klassen
 • Deltager i fælles arrangementer som ekskursioner og rejser

Ordningen omfatter for alle linjer bl.a. følgende:

 • Obligatoriske fag (dansk, matematik og engelsk) med de under hver linje angivne timetal.
 • Valgfag (f.eks. tilbudsdansk, tilbudsmatematik, tilbudsengelsk, hjemkundskab, musik, sløjd, samfundsfag, fysik/kemi).
 • Brobygning og/eller Praktik.
 • Udarbejdelse af OSO – Obligatorisk selvvalgt opgave.

Praktisk info:

Forældresamarbejde:

For alle linjer afholdes der et fælles forældremøde, og der tilbydes to samtaler mellem lærerne og elever/forældre. Samtidig opretholdes en tæt forældrekontakt via forældreintra og sms. 

Studieture:

Ifølge beslutning i skolebestyrelsen må der opkræves et beløb for rejserne på de enkelte linjer.

 • Idrætslinje kr. 3.100
 • Erhvervslinje kr. 3.100
 • International linje kr. 3.100
 • Almen studieforberedende linje kr. 3.100
 • Eliteidrætslinje kr. 3.100

Beløbet betales ved skoleårets start. 

Erhvervslinjen

Formålet med erhvervslinjen er, at elever der er uafklarede om deres uddannelsesvalg med hensyn til gymnasial, erhvervs- eller anden ungdomsuddannelse her får mulighed for at:

 • Stifte bekendtskab med uddannelsessystemet og erhvervslivet
 • Lærer at begå sig på arbejdsmarkedet
 • Opnår en vis indsigt i det danske samfunds opbygning
 • Erfarer vigtigheden af at træffe valg og forstå konsekvenserne af disse
 • Opnår en afklaring af deres videre uddannelses- og arbejdsforløb

 Linjeaktiviteter:

 • Aktiv praktiksøgning
 • Tre praktikperioder à fem hele arbejdsdage (i alt 15 praktikdage)
 • Ugepraktik (1 uge)
 • Besøg på ungdomsuddannelser, f.eks. SOSU –  TEKO og Landbrugsskole
 • Virksomhedsbesøg på mindre og større arbejdspladser lokalt såvel som i det øvrige Danmark og udlandet
 • Undervisning af gæstelærere med tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Undervisning i aktuelle samfundsrelaterede emner
 • To studieture, hvor virksomhedsbesøg er hovedindholdet. Den ene tur går til udlandet.

På linjen skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave, OSO, og man deltager i obligatorisk brobygning eller praktik. 

Se billeder fra Erhvervslinjen

Obligatoriske fag på Erhvervslinjen:

 • Dansk 7 timer
 • Matematik 6 timer
 • Engelsk 4 timer
 • Erhvervslinjetimer 8 timer
 • Obligatorisk valgfag 2 timer
 • Frivillig:Valgfag 2-4 timer
 •  

Studieforberedende linje

På den studieforberedende linje møder du en undervisning målrettet elever, der vil fortsætte efter 10. skoleår på en gymnasial uddannelse, f.eks. Stx, Hhx, Htx eller Hf.

Undervisningen bliver varieret eksempelvis med individuelt arbejde, gruppearbejde og projektorienteret undervisning på tværs af fag, f.eks. engelsk og dansk.

Linjen er mere bogligt orienteret. Udover dansk, engelsk og matematik skal du have fysik og tysk på denne linje.

Linjeaktiviteter:

 En ugentlig fordybelsesdag

 • Indlæring af latinske termer
 • Retorik
 • Notatteknik
 • Fremlæggelsesmetoder
 • Kildekritik
 • Historisk fordybelse samt forståelse for samtiden
 • Museumsbesøg
 • Teaterbesøg
 • TV 2 i Odense
 • Gæstelærere
 • Studierejser

Vi forventer af dig:

 • At du på denne linje går til 10. klasses prøven i alle fag.
 • At du er arbejdsom og engageret i undervisningen
 • At du ønsker at hæve dit faglige niveau
 • At du er positivt indstillet over for nye udfordringer
 • At du er velforberedt og laver alle dine afleveringer

Til gengæld lover vi dig:

 • Undervisning på et højt fagligt niveau
 • Vekslende afleveringsmetoder i tråd med gymnasiets krav
 • At du allerede, når du starter på gymnasiet er på forkant med fagene og metoderne
 • At du får feedback på både dit standpunkt og dit engagement
 • At du får gode oplevelser i et velfungerende ungdomsmiljø

På linjen skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave, OSO, og man deltager i obligatorisk brobygning eller praktik.

Se billeder fra den studieforberedende linje

Obligatoriske fag på Studieforberedende linje:

Dansk 7 timer

Engelsk 4 timer

Matematik 6 timer

Fysik og kemi 2 timer

Tysk 4 timer

Fordybelsesdag/timer 4 timer

————————————–

Frivillig:

Valgfag 2 – 4 timer

Idrætslinjen

På idrætslinjen skal du brænde for at være aktiv og have lyst til både at bruge kroppen og hovedet.

I idrætslinjetimerne vil du blive udfordret ud fra en alsidig og social tilgang til idræt.

Linjen sigter ikke mod, at du bliver ”verdensmester”, men at dine idrætsfaglige og sociale kvaliteter og kompetencer forbedres og fremmes via forskellige idrætsrelaterede forløb og aktiviteter.

Otte ugentlige idrætslinjetimer sikrer dig, at du via en masse sjove og anderledes aktiviteter kan udvikle dig såvel idrætsfagligt, fysisk og mentalt. Dine idrætstimer vil foregå på skolens område, i lokalområdet og i nogle af Koldings spændende idrætsforeninger. Du vil opleve aktiviteter, hvor der er inddragelse af en gæstelærer, men du skal også selv udvikle og præsentere idrætsfaglige aktiviteter for andre.

Udover linjetimer skal du også deltage i de traditionelle 10. klasses fag. Du har dansk, matematik og engelsk, og du skal vælge om du vil have tysk, fysik eller et andet valgfag.

 Linjeaktiviteter:

 • Overlevelsestur
 • Skitur
 • Alternative og sjove idrætsfaglige aktiviteter på og uden for skolens område 
 • Kendskab til og afprøvning af ”nye” idrætsgrene
 • Opleve gæstelærere og prøve kræfter med at undervise andre i idræt og idrættens værdier
 • Vejledning til udarbejdelse af uddannelsesplan

Vi forventer af dig

 • At du er nysgerrig og positiv over for alle former for idræt og motionsformer
 • At du brænder for at skabe positive relationer via idræt og motion
 • At du fagligt engagerer dig i de obligatoriske fag.

På linjen skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave, OSO, og man deltager i obligatorisk brobygning eller praktik.

 Se billeder fra idrætslinjen

Obligatoriske fag på Idrætslinjen:

Dansk 7 timer

Matematik 6 timer

Engelsk 4 timer

Idrætslinjetimer 8 timer

Obligatorisk valgfag 2 timer

———————————–

Frivillig:

Valgfag 2-4 timer

Eliteidrætslinjen i samarbejde med TeamDanmark

For at blive optaget på Brændkjærskolens eliteidrætslinje skal du dyrke din sport på et højt niveau, være motiveret til at prioritere både sport og skole samt være villig til at søge sportslig udvikling. Der udbydes idrætsspecifik træning indenfor bowling, pigefodbold, håndbold, tennis, brydning, golf, svømning og badminton såfremt der er tilstrækkeligt med talenter. Derudover udbydes der basistræning (fysisk træning) til store talenter inden for andre idrætsgrene, som skal søge via udtalelse fra specialforbund.

Som elev i eliteidrætsklassen vil du være sammen med andre eliteidrætsudøvere, der alle er interesseret i at optimere deres talent. Din skoledag vil blive tilrettelagt, så planlægningen mellem skole og træning bliver struktureret og styrket, så du får en større helhed i din hverdag. Du har tre morgentræningspas i dit skoleskema, derudover undervises du i de obligatoriske fag og har mulighed for at vælge tilbudsfaget Tysk og valgfaget Fysik.

Der vil på denne linje også blive tilbudt en studietur, som planlægges sammen med andre af skolens 10. klasser.

På linjen skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave, OSO, og man deltager i obligatorisk brobyghning eller praktik.  Se billeder fra Eliteidrætslinjen

Obligatoriske fag på Eliteidrætslinjen:

 • Dansk 7 timer
 • Engelsk 4 timer
 • Matematik 6 timer
 • Tysk 4 timer
 • Morgentræningspas 6 timer
 • Frivillig: Fysik og kemi 2 timer

Krav for optagelse:

For at blive optaget skal du gennemgå prøvetræning og optagelsessamtale. 

Der er informationsmøde om eliteidrætslinjen på Brændkjærskolen tirsdag den 9. januar 2020 kl. 19.30.

Der vil være mulighed for rundvisning på skolen fra kl. 19.00 af skoleleder Catharina Ørnsholt-Christoffersen

 1. Du skal søge om optagelse senest onsdag den 22. januar 2020 på kolding.dk/eliteidraetslinjen

Når du der er optaget, skal søge via Optagelse.dk

Informationsmøde  om 10. klasse på Brændkjærskolen afholdes tirsdag den 21. januar 2020 kl. 17.00-19.00 ved hovedindgangen (A) i skolegården.

Hvor der vil være mulighed for, at se skolen og tale med nuværende elever og lærere.

Brændkjærskolen

 • Skoleinspektør: Catharina Ørnsholt-Christoffersen
 • Afdelingsleder for 10. klasserne: Nicolaj Forsberg Nielsen
 • UU vejleder: Tanja Vestergaard Skøtt 

Brændkjærgade 92, 6000 Kolding

79 79 78 00, brkskolen@kolding.dk 

www.brkskolen.kolding.dk

UU-vejleder: Tanja Vestergaard Skøtt

tves@kolding.dk M: 24207822